پیشکسوت مدرسه رمضانی

معلم در مکتب تو همیشه شاگردم من / دور از رخ تو همیشه پر دردم من در فصل بهار و روز استاد ببین / بی نور معلم این چنین زردم من . . . اندیشه ام از تو سبز و آباد شده / از جهل و غم این فکرتم آزاد شده در مکتب پاک و شاد استاد ببین / غم رفته زجانم و دلم شاد شده . .