برگزاری جلسه انگیزشی برای دانش آموزان باحضور دکتر فلاح