آزمون سه نما: شبیه ساز امتحان نهایی پایه دوزادهم برگزار شد

آزمون هماهنگ شبیه ساز امتحان نهایی پایه دوزادهم در روزهای چهارشنبه ششم اردیبهشت و شنبه نهم اردیبهشت ماه 1402 طبق آئین نامه و مقررات امتحانات نهایی در این آموزشگاه برگزار شد.