برگزاری مرحله اول آزمون آزمایشی سنجش

اولین مرحله آزمون آزمایشی سنجش 1402 در روز جمعه مورخ 25 فروردین در این آموزشگاه برگزار شد.