دانش آموزان برگزیده در مرحله دوم مسابقات فرهنگی هنری ناحیه اعلام شد.

اسامی دانش آموزان برتر دبیرستان دخترانه دوره دوم سیدالشهدا در مسابقات فرهنگی هنر مرحله ناحیه اعلام شد.